Hypnotherapie, EMDR & Coaching ✆ 06 533 96 189
Hypnotherapie, EMDR & Coaching ✆ 06 533 96 189

Algemene voorwaarden Hypnopalet

Artikel 1: Tarieven & betaling

 1. Tarieven van Hypnopalet staan vermeld op de website (www.hypnopalet.nl). Mocht u een afspraak hebben gemaakt en de tarieven zijn verhoogd, dan geldt het tarief dat ten tijde van het maken van de afspraak op de website vermeld stond. Hypnopalet kent ook “pakketprijzen”. Deze prijzen worden op maat en expliciet vastgelegd voor cliënt(en).
 2. Hypnopalet kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Alle tarieven op de website staan vermeldt met het bijbehorende BTW-tarief of zijn vrijgesteld van BTW. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 4. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
 5. De kosten worden direct na de sessie, contant, via KNAB betaalverzoek ( (u ontvangt dan een WhatsApp/ sms op uw mobiele telefoon met een link naar uw beveiligde bankapplicatie) of vooraf  kan het bedrag worden overgemaakt op rekeningnummer NL84KNAB 0400 5269 13 t.n.v. Hypnopalet, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
 6. Openstaande betalingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Hypnopalet.
 7. Factuur zal direct na ontvangst van de betaling per email (PDF)aan Cliënt worden verstrekt.
 8. Vooraf besproken en bevestigde “pakketprijzen”; daarvoor dienen de betalingen binnen twee weken (8 dagen) na dagtekening van de factuur voldaan te worden. Wanneer niet aan de betaling wordt voldaan binnen op de factuur gestelde termijn, zullen alle kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, door de cliënt dienen te voldaan en zullen de diensten worden opgeschort.
 9. Indien uw financiële situatie het niet toelaat de sessies direct contant of binnen de acht dagen betalingstermijn te voldoen, kunnen er afspraken worden gemaakt de consulten te voldoen in termijnen. Er zijn hier uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. De eerste sessie dient altijd na afloop contant te worden voldaan. Als er afspraken worden gemaakt over termijnbetalingen worden deze altijd schriftelijk bevestigd.

Artikel 2 : Annulering, weigering

 1. U heeft het recht, om zonder opgaaf van redenen, de afspraak, 2 werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de sessie, telefonisch / per mail, kosteloos te annuleren. Wanneer u binnen 1 werkdag (24 uur) vóór de afspraak annuleert, wordt 50% van de sessie in rekening gebracht. Het volledige bedrag van de sessie zal in rekening worden gebracht bij annuleren van de sessie op de dag van de afspraak. Bij niet verschijnen op een afspraak worden de volledige behandelkosten in rekening gebracht.
 2. Hypnopalet heeft het recht om een afspraak af te zeggen. In dat geval zal direct een nieuwe afspraak worden ingepland.
 3. Daarnaast behoudt Hypnopalet zich het recht voor om een cliënt te weigeren voor behandeling, c.q. de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.

Artikel 3: Geheimhouding, Privacy, Inzagerecht

 1. Hypnopalet verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, tijdens sessie, of via andere voor de behandeling relevante bron(nen) heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partijen expliciet is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Inzagerecht; Mits noodzakelijk en van te voren schriftelijk overeengekomen, kan een rapportage worden gemaakt tijdens de behandeling. U heeft het recht op inzage in en/of kopie van de rapportage van de behandeling. Dit kunt u met uw therapeut overleggen, die zal het dossier met u doornemen.
 3. Vertrouwelijke informatie; De therapeut heeft beroepsgeheim. Wat van belang is voor uw behandeling kan, na overleg met u en met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u, besproken worden met andere hulpverleners, zoals uw huisarts, specialist, psycholoog.
 4. Behoudens met toestemming van Hypnopalet is cliënt niet gerechtigd informatie, materialen zoals geluidsopnames, adviezen, specifieke (op maat) prijsinformatie e.d ter beschikking te stellen aan derden.
 5. In de privacyverklaring Privacy verklaring staat vastgelegd hoe Hypnopalet omgaat met de persoonsgegevens en privacy van haar cliënten.

Artikel 4: Kwaliteit en klachtenregeling

 1. Kwaliteitsbewaking Hypnopalet; De therapeut streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Mochten er zaken zijn, waar u ontevreden over bent, kunt u deze bespreken met de therapeut. Klachten over de dienstverlening dienen door u binnen 8 dagen schriftelijk gemeld te worden aan de therapeut. Deze klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te zijn, zodat Hypnopalet in staat is adequaat te reageren.
 2. Mocht partijen niet tot overeenstemming komen en het niet leiden tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Een Klacht wordt per e-mail ingediend op de wijze zoals aangegeven op de website van de NOBCO (www.nobco.nl/klachten)

Artikel 5: Aansprakelijkheid en restitutie

 1. De behandeling betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 2. Deelname aan een hypnose sessie is vrijwillig. U bent en blijft verantwoordelijk voor uzelf en voor uw daden tijdens en na de hypnose sessie.
 3. Het is de vrije keus van u om een behandeltraject (met de voorgestelde methodieken) aan te gaan, waarbij u ervan bewust bent dat van tevoren niet te zeggen is wat er tijdens de behandeling ervaren wordt.
 4. Hypnopalet is tegenover u slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de hypnose sessie.
 5. Hypnopalet ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die gevolg is van de handelingen en/of beslissingen van u als cliënt die gebaseerd zijn op de hiervoor bedoelde informatie. Hypnopalet is op geen enkele manier aansprakelijk voor de eventuele indirecte schade zoals onder andere; gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. U, als cliënt, vrijwaart Hypnopalet tegen alle aanspraken van derde terzake.
 6. Alle informatie, waaronder bijvoorbeeld adviezen, ideeën, meningen, welke door Hypnopalet aan u worden verstrekt, wordt op zorgvuldige wijze en naar beste weten gegeven.

Artikel 6 : Behandelovereenkomst

 1. Voorafgaand aan de eerste behandeling, dus tijdens het intakegesprek, dient u, als cliënt, de behandelovereenkomst van Hypnopalet te ondertekenen.
 2. Door het ondertekenen gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Wijzigingsclausule

 1. De algemene voorwaarden worden soms geactualiseerd. De meest actuele versie staat altijd op de website.